PLANINSKO DRUŠTVO BLAGOVICA

 

ZAČETKI PD BLAGOVICA

Večletna želja mnogih planincev iz Blagovice, je bila ustanovitev svojega lastnega planinskega društva v Blagovici. Najbolj vnet planinec v Blagovici je bil Miro Podbelšek, saj je bil že 20 let član PD Ljubljana – Matica, hkrati pa so ga vabili tudi v PD Moravče kot ustanovnega člana. Po vse večjem pritisku nanj, da naj skliče ustanovni sestanek društva, je skupaj z Barlič Francem izbral deset ustanovnih članov in sklical prvi sestanek.

Sestanek je bil 12.11.1993 v Kulturnem domu v Blagovici. Zbralo se je deset ustanovnih članov: Podbelšek Miro, Cerar Marjan, Barlič Franc, Us Viktor, Vadjunec Zdenko, Florjančič Martin, Bergant Franc, Urankar Peter, Ovca Ivan in Nepužlan Marija. Čakalo jih je veliko dela, saj je bilo potrebno pridobiti soglasja občine, sprejeti statut, ki je moral ustrezati merilom Planinske zveze Slovenije, treba je bilo izpeljati ustanovni občni zbor društva. Ker pa nismo imeli denarja, smo najprej segli kar v svoje žepe, takoj pa smo tudi zaprosili PDG Blagovica in KS Blagovica za denarno pomoč. Oba sta nam stala ob strani in tako je steklo najnujnejše delo. Vsak je prevzel svojo zadolžitev, statut sta po merilih Planinske zveze Slovenije priredila za potrebe Planinskega društva Blagovica Miro Podbelšek in Vikotor Us, ostali pa so poskrbeli za ustanovni občni zbor, pripravo vabil, za izdelavo žiga, itd. Na prvem sestanku smo še določili bodoče  funkcije prvega vodstva. Za svoj znak društva pa smo izbrali lik planinca (pohodnika), ki se nahaja tudi v društvenem žigu.

Ustanovni občni zbor smo imeli 17.12.1993 v Kulturnem domu Blagovica, na katerem se je zbralo okoli 60 zainteresiranih krajanov, večina teh je bila bodočih članov. Občni zbor je vodil Viktor Us, ki je bil izvoljen za prvega predsednika Planinskega društva Blagovica, njegov namestnik je bil Miro Podbelšek, za tajnika je bil izvoljen Marjan Cerar, blagajno pa so zaupali Francu Barlič, ostali člani prvega upravnega odbora pa so še bili: Vadjunec Zdenko, Florjančič Martin, Bergant Franc. Urankar Peter, Ovca Ivan in Nepužlan Marija.

PD BLAGOVICA SKOZI DESETLETJE

Glavni namen in naloge Planinskega društva Blagovica so bile vodništvo, voditi domačine po okoliških hribih, planinah in dolinah, skratka jih seznaniti z lepotami naše male domovine. Ker je bil Miro Podbelšek najbolj izkušen mu je bil zaupan vodniški odsek, saj je poznal skoraj vsak kotiček naše dežele, ponekod tudi čez meje, na pomoč pa sta mu priskočila Peter Urankar in Franc Bergant. Društvo brez društvenih prostorov težko dela, zato je bila naprošena Krajevna skupnost Blagovica, da odstopi planincem sobo na podstrešju Kulturnega doma v Blagovici, da si v njej uredijo svoje prostore. Želja je bila uresničena in takoj so se začela dela v sobi, saj je bila le ta v zelo slabem stanju. Veliko prostovoljnih ur je bilo potrebnih preden je soba dobila današnjo podobo, prav tako je bilo mnogo materiala vloženega v sobo, ki so ga prispevali simpatizerji blagovških planicev in pa sami planinci.

Seje upravnega odbora so poslej potekale v urejeni sobi, vendar to ni bilo dovolj. Polni idej so si planinci zamislili, da bi bilo dobro v Blagovici postaviti reklamni kozolček, ki bi služil informiranju planincem, pohodnikom po naših krajih pa bi ponudil zemljevid za boljšo orientacijo. Reklamni kozolček je bil postavljen 15.02.1995. Pokazala se je potreba po markacistih, da bi te poti, ki so vrisane v kozolčku tudi primerno vzdrževali, saj smo se zavedali, da če vabimo pohodnike in turiste v naše kraje, da jim moramo omogočiti tudi varno hojo po gozdu in na primernih mestih označiti poti. Miro Podbelšek, Aleš Podbelšek, Marko Trdin in Peter Urankar so se izšolali za markaciste in takoj pričeli z delom. Za načelnika je bil izbran Peter Urankar. Na drugem rednem letnem občnem zboru leta 1996 so bili na volitvah izvoljeni naslednji člani upravnega odbora. Predsednik je ostal Viktor Us, podpredsednik je bil Bojan Pustotnik, tajniška dela so bila zaupana Joži Pustotnik, blagajno pa je prevzel Marjan Cerar. Ostali člani upravnega odbora so Urankar Peter, Podbelšek Miro, Vadjunec Katarina, Urankar Viki, Barlič Franc, Ovca Ivan in Ručigaj Janez.

Meddruštveni odbor Kamniško-bistriškega območja je pozval delegate iz planinskih vrst, naj se pridružijo na sestanku. Iz našega društva je bil predlagan za delegata Bojan Pustotnik in to funkcijo opravlja še vedno. 

Delo z mladimi je bilo v začetku skromno, vendar je bilo vse več prošenj s strani šole, da bi vodili in s tem zagotavljali mladim varnost na njihovih pohodih. Peter Urankar, Viktor Us in Bojan Pustotnik so prošnji šole prisluhnili in jim nudili pomoč. Ker je delo z mladimi Bojanu postalo všeč in ker so ga tudi otroci sprejeli, se je odločil, da na šoli ustanovi planinski krožek. V začetku je štel samo 9 mladih planinčkov in planink, danes pa je v krožku okoli 35 aktivnih mladih planincev. Hodimo na pohode, seznanjamo se z nevarnostmi v gorah, o opremi, orientaciji ipd. Ker je mladih veliko so na pomoč Bojanu priskočili še Joži, Petra in Maja Pustotnik, občasno pa še drugi člani društva.

Ker se je bližala peta obletnica društva, je upravni odbor izvolil komisijo in jo zadolžil, da pripravi osnutek prireditve. Na četrtem rednem letnem občnem zboru leta 1998 je bil na volitvah predlagan kar stari upravni odbor z utemeljitvijo, da je delo v upravnem odboru zelo usklajeno in ker so nekatera dela že v teku naj bi le te tudi realizirali, obenem pa je bil podan tudi predlog, da se mandat podaljša iz dveh na štiri leta. Predlogi so bili soglasno sprejeti, upravnemu odboru pa se je pridružil še Franc Bergant.


Prvi prapor PD Blagovica.

Da nam ne bi zmanjkalo dela si je Miro Podbelšek omislil, da bi v društvu naredili majhen bivak na najvišji točki občine Lukovica na Špilku. Ideja je bila mamljiva in dela so se pričela. Ves potreben material smo znosili na vrh Špilka, uredili okolico in postavili majhen, vendar ličen bivak. Otvoritev je bila 25.06.1998. S kratkim programom in pogostitvijo gostov smo bivak predali svojemu namenu. Varno zavetje nudi številnim obiskovalcem, ki se mudijo na njem, odprt je skozi vse leto, mladi planinci pa v njem razstavijo svoje likovne umetnosti.


Otvoritev Rokovnjaške planinske poti.

Skoraj vsa društva so si v samostojni Sloveniji omislila svoje vezne poti, saj je s tem promocija kraja in društva še boljša. Miro Podbelšek si je omislil Rokovnjaško planinsko pot, pripravil traso in jo s pomočjo ostalih članov društva, še zlasti pa z markacisti tudi markiral. Zbrali smo vsa potrebna soglasja od lastnikov zemljišč, jo registrirali pri Planinski zvezi Slovenije, postavili 11 kontrolnih točk, namestili vpisne knjižice in žige in jo 08.08.1998 svečano predali namenu. Z odprtjem Rokovnjaške planinske poti smo proslavili tudi peto obletnico delovanja društva. Prireditev je bila na Golčaju na čudoviti jasi in v sončnem vremenu. Med slavnostjo pa je planinsko društvo Blagovica pridobilo tisto, kar si vsako društvo želi, svoj planinski prapor. Predstavnik planinske zveze Slovenije g. Lojze Kahne je ob zvokih planinske himne razvil prapor, blagovški župnik g. Jože Vrtovšek pa ga je po stari Slovenski navadi žegnal. Prireditve se je udeležilo preko 120 ljubiteljev planinstva in članov PD Blagovica.


Skupinska slika UO in NO PD Blagovica ter takratnega župana občine Lukovica ob 5. obletnici društva.

Društvo se je razvijalo in pokazale so se potrebe, da se določene zadeve spravijo na papir tako, da bo veljalo za vse planince planinskega društva enako. Bojan Pustotnik napisal Interna pravila planinskega društva Blagovica , upravni odbor jih je potrdil, nakar so bila na občnem zboru sprejeta.

Vsi člani vodniško – izletniškega odseka, so stalno opozarjal na nujnost, da se mora nekdo izšolati za vodnika. Bojan Pustotnik se je prvi skorajžil in uspešno opravil usposabljanje. Število pohodnikov na pohodih je naraščalo, kar je pomenilo, da izbiramo zanimive, privlačne in lepe cilje. Da bi lahko vsem zagotovili varnost,  sta se odseku pridružila še dva vodnika Marjan in Mojca Cerar, ki sta uspešno zaključila usposabljanje za vodnika –A- kategorije, Bojan Pustotnik pa je šel še korak dlje in uspešno zaključil tečaj za vodnika - B – kategorije. Priskrbeli smo si tudi potrebno opremo za vodenje, nabavili radijske postaje in pričeli organizirati tudi zahtevnejše vzpone.

V letu 2002 je bil na volitvah za predsednika izvoljen Bojan Pustotnik, njegov namestnik je postal Viktor Us, tajniška dela je prevzel Ilija Medič, blagajna pa je bila zaupana Katarini Vadjunec. Ostali člani upravnega odbora so Miro Podbelšek, Aleš Podbelšek, Joži Pustotnik, Viki Urankar, Peter Urankar, Andrej Ravnikar, Franc Barlič, Franc Bergant in Marjan Cerar. Sodelovanje z ostalimi društvi je bilo dobro, tako z meddruštvenim odborom Kamniško – bistriškega območja, kot z  sosednjimi društvi. Udeležili smo se srečanja v Gradišču, kjer smo se predstavili s svojo dejavnostjo, največje sodelovanje, da ne rečem za nas izziv, pa je bilo, ko smo povabili znanega ultramaratonca Dušana Mravljeta, da preteče Rokovnjaško planinsko pot. Ideja je prišla iz Športnega društva Karašnja in g. Marjan Štrukelj je bil tu kot organizator zelo zaslužen. S skupnimi močmi smo 13.09.2002 projekt zaključili na občinski proslavi v Šentvidu pri Lukovici, ob odprtju vrtca Medo, ko je Dušan Mravlje s prihodom v cilj, malčkom vrtca Medo podelil plišaste medvedke v spomin. Udeleževali smo se občinskih proslav tako, da smo prišli kar peš iz Blagovice in še bi lahko našteval. Zelo dobro sodelovanje pa je bilo z blagoviškimi gasilci, saj smo skupaj z njimi in mladinsko gasilsko zvezo pripravili izlet za vse mlade planince iz PD Blagovica in vse mlade gasilce v občini Lukovica in jih odpeljali v Tamar in na srečanje z mladimi gasilci iz Gorenjske.

Ker smo ljubitelji vsega lepega, ker se trudimo, da bi bila narava ohranjena tudi našim zanamcem, vsako leto pripravimo čistilne akcije, ki potekajo na območju naših planinskih poti, skrbimo za lepši videz Blagovice s cvetjem, tudi razobešanje zastave je naša naloga, da ne rečemo čast.

V letošnjem jubilejnem letu smo si zadali še eno veliko nalogo. Postavitev razglednega stolpa na Rebru nad Dolinami. Zelo lepa in razgledna točka na osamljenem vrhu, ki s svojimi 875 m nad morjem odkriva številne lepote po naši domovini. Razgled s stolpa bo mogočen, saj bo vidno na vse strani neba, le severovzhodni del zakrivajo pogled visoke smreke. Veliko dela je bilo s stolpom, temelji, prevoz lesa, postavitev stolpa, markiranje poti, vse to se je opravilo ročno. Ideja za stolp in tudi odgovornost, da bodo dela potekala po planu je prevzel Miro Podbelšek.

Danes je v društvu preko 150 članov od tega skoraj tretina mladih. Naloge planincev, ki so jim bile zaupane na občnem zboru, uspešno realizirajo člani upravnega odbora planinskega društva Blagovica Viki Urankar, Peter Urankar, Joži Pustotnik, Franc Barlič, Marjan Cerar, Miro Podbelšek, Aleš Podbelšek, Franc Bergant, Andrej Ravnikar, Katarina Vadjunec blagajnik, Ilija Medič tajnik, Viktor Us podpredsednik in Bojan Pustotnik predsednik.


Predstavitev društva na Brdu pri Lukovici 2006.

 

 

© 1993-2007 PD Blagovica.